top of page

 חסם: היעדר מודעות 

רמז לפתרון:

צורך הוא באיתור אקטיבי של הזכאים הפוטנציאליים באמצעות ניטור פעילותם וטירגוט שלהם באמצעות פניה ישירה וקישור מיידי לעורך דין למימוש הזכות ככל שיש צורך בייצוג. יש לשלב בכלי פונקציה/ות מתחום הליגלטק שיקצרו את משך הטיפול בהליך.

 

מוקש - פרטיות כמובן

bottom of page